header banner
Default

VALORANT sistem gereksinimleri 2022: VALORANT ka� GB? - E-Spor


Table of Contents

  Riot Games'in 2019 y�l�nda Project A ismi ile duyurdu�u VALORANT, olduk�a b�y�k ilgi g�ren kapal� betas�n�n sonuna 28 May�s'ta gelmi� ve 2 Haziran 2020'de ise t�m oyunculara kap�lar�n� a�m��t�. Twitch d�nyas�n�n da oyun b�y�k ilgi g�stermesi ile birlikte VALORANT hakk�nda oyuncular�n en �ok merak etti�i konulardan olan VALORANT sistem gereksinimleri ve nas�l indirilir gibi �ekirdek bilgileri sizler ile bu yaz�m�zda payla��yoruz.

  VALORANT Sistem Gereksinimleri

  Riot Games, VALORANT'�n playvalorant.com isimli resmi sitesinde oyunun hangi sistemlerde nas�l performanslarda �al��aca�� hakk�nda bir tablo payla��yor. Bu tabloya g�re oyunu minimum 30 FPS'te oynamak i�in en az 4 GB RAM belle�e, Intel Core 2 Duo E8400 i�lemciye ve Intel HD 4000 ekran kart�na ihtiyac�n�z olacak. E�er daha fazla performans istiyorsan�z a�a��daki listede gerekli sistem gereksinimlerini g�rebilirsiniz.

  Minimum Sistem Gereksinimleri (30 FPS i�in)
  ��lemci: Intel Core 2 Duo E8400
  Ekran kart�: Intel HD 4000
  Bellek: 4 GB RAM bellek
  ��letim sistemi: Windows 7 64 bit
  Bo� HDD Alan�: 10 GB
  60 FPS i�in �nerilen Sistem Gereksinimleri
  ��lemci: Intel i3-4150
  Ekran kart�: NVIDIA GeForce GT 730
  Bellek: 4 GB RAM bellek
  ��letim sistemi: Windows 7/8/10 64 bit
  Bo� HDD Alan�: 10 GB
  144 FPS i�in �nerilen Sistem Gereksinimleri
  ��lemci: Intel Core i5-4460 3.2 GHz
  Ekran kart�: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
  Bellek: 4 GB RAM bellek
  ��letim sistemi: Windows 7/8/10 64 bit
  Bo� HDD Alan�: 10 GB
  En az 144 Hz tazeleme h�z�n� destekleyen bir monit�r

  VALORANT Nas�l �ndirilir?

  Oyunun hangi sistemlerde hangi performanslar ile oynanaca�� hakk�nda bilgi verdi�imize g�re s�ra oyunun nas�l indirilece�ine geldi. Oyunu indirmenin ilk ad�m� https://playvalorant.com/tr-tr/ adresine giderek kar��n�za ��kan "Hemen Oyna" butonuna t�klamak.

  Daha sonra a��lan pencerede e�er bir Riot hesab�n�z yoksa "Hesap Olu�tur" butonuna e�er varsa "Oturum A�" butonuna t�kl�yoruz. Bizim hesab�m�z oldu�u i�in "Oturum A�" butonuna t�kl�yoruz ve hesap bilgilerimiz ile giri� yap�yoruz.

  Giri� yapmam�z�n ard�ndan kar��m�za bir oyuna indir sayfas� ��k�yor. Sayfada yer alan "�ndir" butonuna t�klamam�z�n ard�ndan oyunun kurulum dosyas� otomatik olarak bilgisayar�m�za inmeye ba�l�yor.

  Bir ba�ka indirme i�lemi ise bu noktada ba�l�yor. �sterseniz indirme s�ras�nda isterseniz indirme bittikten sonra Riot hesab�n�z ile oyuna giri� yapabilirsiniz.

  (Kaynak: sporlab.com)

  Sources


  Article information

  Author: Leslie Myers

  Last Updated: 1704420242

  Views: 1606

  Rating: 3.9 / 5 (70 voted)

  Reviews: 91% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Leslie Myers

  Birthday: 1981-10-10

  Address: 12363 Whitney Vista, Burnettville, ID 34083

  Phone: +3688187523148884

  Job: Paramedic

  Hobby: Poker, Knitting, Billiards, Sculpting, Camping, Sailing, Horseback Riding

  Introduction: My name is Leslie Myers, I am a exquisite, priceless, frank, venturesome, esteemed, accomplished, unguarded person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.